image

လိပ္သဲေက်ာက္ၾကမ္းခင္းျပဳလုပ္ပံု

လိပ္သဲေက်ာက္ၾကမ္းခင္းတြင္ ရိုးရိုးဘိလပ္ေျမႏွင့္ အရြယ္ေသးလိပ္သဲေက်ာက္ဆန္ကြဲ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ မာေက်ာသည့္ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ပါဝင္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရပမာဏကို လံုေလာက္ေအာင္ ထည့္ေပးရမည္။

        ပံုမွန္အားျဖင့္ ဘိလပ္ေျမ ၁-ဆတြင္ လိပ္သဲေက်ာက္ဆကြဲအေသး ၂ ၁/၂ ဆဟူေသာ အခိ်ဳးအစားျဖင့္ ေရာစပ္ၾကသည္။ အသံုးျပဳသည့္ ေက်ာက္ဆကြဲအရြယ္အစားမွာ ၁/၄↔ႏွင့္ ေအာက္အရြယ္ျဖစ္ၿပီး စတုရန္း ၁ေပတြင္ အေပါက္ႏွစ္ရာရွိေသာ ဇကာကုိျဖတ္ေသာ ေက်ာက္ဆန္တြဲပမာဏသည္ ၂၀% ထက္မပုိေစရေပ။

အျခားအမ်ိဳးအစား တစ္ခုမွာကား ဘိလပ္ေျမ ၁-ဆ၊ သဲ ၁-ဆႏွင့္ ေရာစာအေသး ၂-ဆ (ယင္းေရာစာသည္ စတုရန္း ၁-ေပတြင္ အေပါက္ ၁၀၀ ရွိေသာ ဆန္ခါကို ျဖတ္သန္းၿပီး ဖံုမႈန္႔မ်ား မပါဝင္ေစရ) ျဖစ္သည္။

လိပ္သဲေက်ာက္ၾကမ္းခင္းကို ခင္းၿပီးအနည္းဆံုး ၇ ရက္ၾကာေအာင္ စိုစြတ္္ေသာသဲ သို႕မဟုတ္ လႊစာမႈန္႔အုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ႏွပ္ထားရမည္။

ၾကမ္းခင္းအထူကို ၁လက္မမွ ၁ ၁/၂ လက္မ အထိခင္းနိုင္သည္။ သက္ရင့္ၾကမ္းခင္းေအာက္ ေျခကြန္ကရစ္ေပၚတြင္ခင္းလွ်င္ အထူကို ယင္းထက္ အနည္းငယ္ပုိတိုး၍ ခင္းႏိုင္သည္။

ၾကမ္းခင္းေသာအခါ သစ္သားတန္းမ်ားျဖင့္ ၄’ × ၄’ အရြယ္ရွိ စတုရန္းကြက္ကေလးမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ကြက္ျခားစီ၍ ခင္းရသည္။

ၾကမ္းခင္းေအာက္ေျခသည္ ကြန္ကရစ္အခင္းအသစ္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ကရစ္အခင္းအေဟာင္္းျဖစ္ေစ ျဖစ္ႏၤိုင္သည္။ ကြန္ကရစ္အခင္းအေဟာင္းျဖစ္ေသာ္ ယင္းကို စည္းကပ္အား (Bond) ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာေပးရမည္။ လိုအပ္ပါက မ်က္ႏွာျပင္ကိုိ ၾကမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ၃/၄” လက္မ အထူရွိ ဘိလပ္ေျမႏွင့္သဲ (၁း၃) သရြတ္ကို ၾကမ္းခင္းေအာက္ ေျခေပၚတြင္ခင္းရမည္။

အနည္းဆံုး အထူ၃/၈” ရွိ (၁း၁ ၁/၂) ဘိလပ္ေျမႏွင့္ လိပ္သဲေက်ာက္ဆန္ကြဲ (အရြယ္ပမာဏမွာ ၁/၄” မွ အမႈန္႔အထိ) အေပၚလႊာကို သရြတ္လႊာခံ မေျခာက္ေသြ႔မီတြင္ ထိုအခံေပၚ၌ခင္း၍ စည္းကပ္အား (Bond) ေကာင္းေစရန္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖိသိပ္ရသည္။ ထုိအေပၚလႊာကို မ်ဥ္းကုိက္ေရခ်ိန္ ကိုက္ေစၿပီး မ်က္ႏွာျပင္အေခ်ာကိုင္ရမည္။ လိပ္သဲေက်ာက္ၾကမ္းခင္းတြင္ အေရာင္ရွိေသာ ဘိလပ္ေျမကို ထည့္သံုးႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ေခ်ာေမြ႔လြန္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ေရာစာအၾကမ္းကို ထည့္သံုးႏိုင္သည္။

ၾကမ္းခင္းကို ၃-ရက္ခန္႕ႏွပ္ထားၿပီးေသာအခါမွ ၾကမ္းခင္းတိုင္စက္ (Floor Polishing Machine) ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တာဘိုရမ္ဒမ္ေက်ာက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လိပ္သဲေက်ာက္ ဆန္ကြဲမ်ားေပၚလြင္ေစရန္ ပြတ္တိုက္၍ အေခ်ာကိုင္ရမည္။ ၾကမ္းခင္းကို စနစ္တက် ေသသပ္စြာခင္းထားပါက ေဆာက္ျဖတ္ျခင္း( Chipping) ကြဲအက္ျခင္း၊ တိုက္စားျခင္း တို႔ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ္လည္း မလိုလားအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားပါဝင္လွ်င္ ဖံုထလြယ္သည္။ ဖံုမထေစရန္ ကယ္လ္စီယမ္ကလိုရုိဒ္ေဖ်ာ္ရည္ သို႔မဟုတ္ ဆိုဒီယမ္စီလီကိတ္ေဖ်ာ္ရည္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာမ်က္ႏွာျပင္မာေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၾကမ္းခင္းသည္ အက္စစ္အေပ်ာ့၊ တိရစာၦန္အဆီႏွင့္ ဟင္းရြက္အဆီတို႔စားျခင္းကုိ ခံႏိုင္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ခံႏိုင္ရည္ျမင့္္မားေစရန္ အလူမီနီယမ္ဘိလပ္ေျမ (Aluminium Cement) ကိုထည့္၍ သံုးႏိုင္သည္။

ၾကမ္းခင္းျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး၍ ၁၄-ရက္ၾကာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကာဘိုရမ္ဒမ္ေက်ာက္ျဖင့္ တိုက္စားၿပီးလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုဒီယမ္စီလီတိတ္ ၁-ဆႏွင့္ ေရ ၄-ဆပါဝင္ေသာ ဆိုဒီယမ္စီလီတိတိေဖ်ာ္ရည္ ပက္ျဖန္းေပးရမည္။ ၂၄-နာရီျခား၍ ဤကဲ့သို႔ေနာက္ထပ္ ၂-ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါက သရြတ္လႊာႏွင့္အေပၚလႊာတို႔၏ စုစုေပါင္းအထူသည္ ၁ ၁/၈’’ ျဖစ္ရမည္။

အုတ္ေထာင္စီ၍ စီေသာၾကမ္းခင္းျပဳလုပ္ပံု

သတ္မွတ္ခ်က္

ဤၾကမ္းခင္းမ်ိဳးတြင္ ေထာင့္မ်ားေသသပ္ၿပီး မီးညီညာစြာက်က္ေသာ အထူးေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပထမတန္းစားအုတ္မ်ိဳးကိုသာ အသံုးျပဳရမည္။ ၄ ၁/၂’’ ထုရွိ ဘိလပ္ေျမကြန္ကရစ္ (၁း၄း၈) ေပၚသို႔အုတ္မ်ားကုိ ၄ ၁/၂’’ အထူေထာင္၍ ဘိလပ္ေျမ အဂၤေတႏွင့္ခင္းရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မ်က္ႏွာျပင္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို (၁း၃) ဘိလပ္ေျမအဂၤေတျဖင့္ ႏွာသပ္ေပးရမည္။

အုတ္ျမစ္ေအာက္ေျခတြင္ ကြန္ကရစ္ခင္းနည္း

အုတ္ျမစ္ေအာက္ေျခေျမသားကုိ ဒင္ျဖင့္ႏွံ႔စပ္စြာထု၍ သိပ္သည္းေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္။ ေျမသားကုိ ညွိေပးျခင္းျဖင့္ ၾကမ္းခင္းတြင္ အနိမ္႔အျမင့္ အဖုအထစ္တို႔ကင္းၿပီး ညီညာစြာရွိေနေစရမည္။ ပံုစံတြင္ ေဖၚျပပါရွိေသာ ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ားစသည့္ပံုသ႑ာန္တို႔ကို ၾကမ္းခင္းတြင္ ေပၚေပါက္ျဖစ္လားေစရန္ ၾကမ္းခင္းတင္ေျမသားကုိ လိုအပ္သလိုျပဳျပင္ေပးရမည္။

အုတ္ျမစ္ေအာက္ေျခ ေျမသားေပၚသို႔ (၁း၄း၈) အခ်ိဳးအစား ဘိလပ္ေျမကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စပ္ၿပီး ၄ ၁/၂’’ အထူေလာင္းရမည္။ ေနရာအႏွံ႔ျပား ဒင္ႏွင့္ေဆာင့္ေပးကာ မ်က္ႏွာျပင္ညီညာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ပံုစံတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုသ႑ာန္အနိမ့္အျမင့္အားလံုးကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

အုတ္စီသည့္အခ်ိန္အထိ ေအာက္ခံကြန္ကရစ္ေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ထိခိုက္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေစရ။ ေအာက္ခံကြန္ကရစ္ကုိ အၿမဲတန္းစြတ္စိုေနေစရန္ ေရပတ္ျဖန္းေပးရမည္။

အုတ္ေထာင္၍ စီခင္းနည္း

ေအာက္ခံဘိလပ္ေျမကြန္ကရစ္သည္ အိပ္၍မာလာေသာအခါ (၁း၃) ဘိလပ္ေျမသရြတ္ ၃/၄’’ အထူေပၚတြင္ အုတ္ကုိ ၄ ၁/၂’’ အထူ ေထာင္လိုက္စီရမည္။

အုတ္မ်ားကို မခင္းမီ ယင္းတို႔ကို သန္႔ရွင္းေသာေရ၌ ေရဝေအာင္ စိမ္ထားေပးရမည္။ အုတ္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေထာင့္စြန္းမ်ား က်ိဳးပဲ့မႈမျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳရမည္။

အုတ္မ်ားညီညာေစရန္ ဖိ၍စီရသည္။ ေထာင္လိုက္အဆက္မ်ားကို ဘိလပ္ေျမသရြတ္ျဖင့္ ႏွံ႔စပ္ေအာင္ ျဖည့္ေပးရမည္။ အုတ္္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ဘိလပ္ေျမသရြတ္မ်ား ပုိလွ်ံ၍ထြက္လာေသာအခါ ထုိသရြတ္မ်ား စြန္းမက်န္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားရမည္။

အုတ္မ်ားကို ပံုစံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ႏွာျပင္ညီညာစြာျဖစ္ေနေအာင္ခင္းရမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါက လင္းေျမြရိုးေဖာ္စီနည္း သို႔မဟုတ္ထိပ္ဆက္လႊဲ၍ မ်ဥ္းၿပိဳင္စီနည္းတို႔ကို သံုး၍ အုတ္ကြက္ေဖၚေပးရမည္။

အုတ္မ်ားအၾကားရွိအဆက္သည္ ညီညာမွန္ကန္၍ မ်ဥ္းၿပိဳင္ျဖစ္ေနေစရမည့္အျပင္ အထူမွာလည္း ၃/၄’’ ထက္ပုိမထူေစရ။ သရိုးလတ္ဆက္ေနစဥ္ ႏွာဆက္အတြင္းသို႕ ၃/၄’’ အနက္ရွိေျမာင္းေပၚေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ယင္းကုိ (၁း၂) ဘိလပ္ေျမသရြတ္ျဖင့္ ႏွာသပ္ေပးရမည္။ အုတ္ကြက္ေဖၚျခင္းကို သပ္ယပ္စြာျပဳလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ အုတ္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ သရိုးကုိ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားပစ္ရမည္။

အုတ္စီျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးစီး၍အနည္းဆံုး ၇-ရက္ၾကာေအာင္ ထိုၾကမ္းခင္းကုိ မာေၾကာကာ အသားေသေစရန္ထားရမည္။ ဤကာလတြင္ ထိုၾကမ္းခင္းေပၚ၌ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာအသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳး လံုးဝမျပဳလုပ္ရေပ။ ဤကာလတြင္ အၿမဲတမ္းစြတ္စိုေနေအာင္ ေရျဖန္းေပးေနရမည္။

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

image

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!
image