အိမ္ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္စဥ္ ပူးတြဲပုိင္ရွင္ ကြယ္လြန္သြားလွ်င္   

“ပူးတြဲပိုင္ရွင္တစ္ဦး ကြယ္လြန္သြားရင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမလဲဆရာ’’ ဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦးက စာေရးသူထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြးပါသည္။

“အိမ္ေျမဝယ္ထားတာ ရွိလို႔လား’’ ဟု စာေရးသူက ေမးလုိက္ပါသည္။

“ဟုတယ္ဆရာ၊ ေျမတစ္ကြက္ ဝယ္ထားတာဆရာ။ အိမ္ကေတာ့ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ေသးေသးပါ’’

“စရန္ေငြ ေပးထားသလား’’

“စရန္ေငြ ေပးစဥ္ကေတာ့ ပုိင္ရွင္ ၂ ဦးလံုးရွိတယ္ဆရာ။ အခု ေငြအၿပီးေခ်ဖို႕ ကိစၥၾကေတာ့ ။ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ ေဝစုကုိ ဘယ္သူထံေပးရမွာလဲဆုိတာ အခက္အခဲ ရွိေနတယ္’’

“သတင္းစာထဲ ထည့္ေၾကာ္ျငာခဲ့တာ ရွိလား’’

“သတင္းစာထဲမွာ ထည့္ေၾကာ္ျငာစဥ္က ပူးတြဲပုိင္ရွင္ ၂ ဦးလံုး ရွိေနတယ္ဆရာ။ ကန္႔ကြက္သူ မရွိခဲ႔ဘူး’’

“အင္းေပါ့ေလ၊ ကြယ္လြန္တာက အခုမွဆိုေတာ့ ကန္႔ကြက္သူ မေပၚခဲ့ဘူးေပါ့။ အခုအခ်ိန္မွာ ကန္႔ကြက္သူ ေပၚလာလို႕လား’’

“ကန္႔ကြက္သူေတာ့ မေပၚပါဘူးဆရာ။ ဒါေပမဲ့ က်န္ေငြကုိ ပူးတြဲပုိင္ရွင္ကုိပဲ ေပးရမွာလား။ ကြယ္လြန္သူရဲ႕မိဘကုိ ေပးရမွာလားဆိုတာ ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနလုိ႔’’

“ပူးတြဲပိုင္ရွင္ ကြယ္လြန္သြားရင္ေတာ့ ကြယ္လြန္သူရဲ႔ သား၊သမီး ဇနီး စတဲ့ တုိက္ရိုက္အဆက္ႏြယ္ရွိရင္ေတာ့ ထုိသူတို႕က ကြယ္လြန္သူေနရာမွာ ပူးတြဲပုိင္ရွင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။’’

“ ကြယ္လြန္သြားတဲ့သူက လူပ်ိဳလို႕ ေျပာတယ္ဆရာ’’

“ဒါဆိုရင္ တစ္မ်ိဳးစဥ္းစားရမွာေပါ့။ ပူးတြဲပုိင္ရွင္ အခ်င္းခ်င္းက ေဆြမ်ိဳးေတာ္ၾကလား’’

“ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ ၊ ေမာင္ႏွမ ၂ ေယာက္ပါ’’

“ေျမပုိင္ရွင္က ေမာင္ႏွမ ၂ ဦး ပူးတြဲ ပုိင္ရွင္ေတြေပါ့။ ေမာင္ႏွမို႔ဆုိလို႕ ေမာင္ႏွမ အရင္းေတြပဲလား’’

“ဟုတ္တယ္ ဆရာ။ သူတို႕ေျပာစကားအရေတာ့ ေမာင္ႏွမအရင္းလို႕ သိရပါတယ္။’’

“ေမာင္ႏွမ ၂ ေယာက္ ေပါင္းၿပီး ဝယ္ထားတာလား’’

“မဟုတ္ဘူး ဆရာ။ အေမျဖစ္သူက အေပးစာခ်ဳပ္နဲ႔ ေပးကမ္းထားတာဆရာ’’

“ေမတၱာနဲ႔ ေပးကမ္ျခင္းဆိုေတာ့ ေပးကမ္းစာခ်ဳပ္က မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ေပးကမ္းထားတာလား’’

“ဟုတ္တယ္ ဆရာ။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားတာ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္’’

“ ဒါဆိုရင္ ေျမအမည္ေပါက္လည္း ေျပာင္းၿပီးၿပီးေပါ့”

“ေျမအမည္ေပါက္ေတာ့ မေျပာင္းရေသးဘူးဆရာ။ အေမႀကီး အမည္ေပါက္ ျဖစ္ေနေသးတယ္’’

“ အျခား ညီရင္း ညီမေတြ ရွိေသးလား။ ေမာင္ႏွမ ၂ ေယာက္တည္း ရွိတာလား’’

“သူတိို႕ေျပာစကားအရေတာ့ ဒီေမာင္ႏွမ ၂ ေယာက္တည္းပဲ ရွိတာလို႕ ေျပာပါတယ္’’

“အေပးစာခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ေပးတယ္ဆိုရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သားသမီးအားလံုးထဲက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေပးတာမ်ိဳးရွိတတ္ေတာ့ ေသခ်ာစံုစမ္းဖို႕ေတာ့ လိုတယ္’’

“သတင္းစာထဲ ေၾကညာစဥ္ကလည္း ကန္႕ကြက္သူမရွိဘူး။  ၿပီးေတာ့ အမည္ေပါက္ မိခင္ၾကီးကလည္း ရွိေသးတယ္’’

“ မိခင္ႀကီးက စိုးရိမ္ၿပီး အေပးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားခဲ့တာ ထင္တယ္’’

“ သူတုိ႔ေျပာျပခ်က္အရေတာ့ ဖခင္ႀကီးႏွင့္ မိခင္ႀကီးက ကြဲေနၾကတာလို႕ ေျပာတယ္။ ဖခင္ႀကီးက ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသြားတာဆရာ။’’

“ဖခင္ႀကီးက သက္ရွိထင္ရွား ရွိေသးလား’’

“ဖခင္ႀကီးက ကြယ္လြန္သြားၿပီ ေျပာတယ္။ ကြာရွင္းစဥ္က အခုအိမ္နဲ႕ေျမကို မိခင္ႀကီးက ပုိင္ဆိုင္ခြဲေဝလိုက္တာလို႕ ေျပာပါတယ္’’

“ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဖခင္ႀကီးအပုိင္းကုိ စဥ္းစားဖို႕ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့’’

“မိခင္ႀကီး သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေတာ့ သားရဲ႕ေဝစုကို မိခင္ႀကီးက ရပိုင္ခြင့္ရွိမွာေပါ့’’

“ပူးတြဲပိုင္ရွင္က ေမာင္ႏွမအရင္းျဖစ္ေနေတာ့ ပူးတြဲပုိင္ က်န္ေမာင္ႏွမကပဲ အေမြဆက္ခံခြင့္ ရွိမွာျဖစ္တယ္’’

“မိခင္ႀကီးက သူ႕ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကို ေပးထားတာဆိုေတာ့ သူပဲရပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္မလား’’

“သာမန္အားျဖင့္ႀကည့္ရင္ေတာ့ ဟုတ္သလိုပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေမတၱာနဲ႕ ေပးကမ္းျခင္း မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္အရ သားနဲ႕သမီးက ပူးတြဲပုိင္ရွင္ ျဖစ္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီသားနဲ႔သမီးက မ္ိခင္ႏွင့္အတူေနၾကတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းလိုက္တဲ့ အိမ္ေျမကို လက္ခံသူ ၂ ဦးက လက္ရွိေနထုိင္ေနတာေၾကာင့္ လက္ေရာက္ေပးအပ္တဲ့သေဘာ သက္ေရာက္သြားတယ္’’

“ဒါဆိုရင္ မိခင္ႀကီးက အမည္ေပါက္ေနေပမယ့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့’’

“ေျမအိမ္အမည္ေပါက္က အမည္ေပါက္ မေလွ်ာက္ထားခဲ့လို႕ မိခက္အမည္နဲ႕ရွိေနတာ။ ဥပေဒအရေတာ့ ေပးကမ္းျခင္း မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္အရ ကြယ္လြန္သူ သားနဲ႕ က်န္ရစ္တဲ့ သမီးတို႕ကသာ ပူးတြဲပုိင္ရွင္ ျဖစ္ပါတယ္’’

“ဆရာေျပာသလိုဆုိရင္ ကြယ္လြန္သူအစ္ကုိရဲ႕ ေဝစုကုိ ပူးတြဲပိုင္ရွင္ ညီကပဲ ရမယ္လို႔ ဆုိလိုတာေပါ့’’

“မွန္ပါတယ္။ ျမန္မာဓေလ့ထံုးထမ္း ဥပေဒမွာ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊ သားသမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္ အစရွိေသာ တိုက္ရိုက္အဆက္အႏြယ္မ်ား၊ ကိတၱိမသားသမီး၊ လင္ပါမယားပါ သားသမီးႏွင့္ ကိဠိတသားသမီး အစရွိသူမ်ားမွရွိလွ်င္-

(၁) ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမ၊

(၂)မိဘ၊

(၃)ဘုိးဘြား၊

(၄)တူ၊တူမမ်ား၊

(၅)ဦးႀကီး၊ ဦးေလး၊ ေဒၚႀကီး၊ ေဒၚေလး၊

(၆)တူ တူမ မ်ား၏ သားသမီးမ်ား

စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္အေမြ ဆက္ခံခြင့္ကုိ သတ္မွတ္ထားပါတယ္’’

“ဥပေဒအရဆုိရင္ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ အေမြကို ညီအကို ေမာင္ႏွမက မိဘထက္ ဦးစြာရနုိင္တဲ့ သေဘာေပါ့’’

“ဟုတ္ပါတယ္။မႏွင္းဘြင့္ႏွင့္ ဦးေရႊဂုဏ္ ေအာက္ျမန္မာ စီရင္ထံုး၊ အတြဲ(၁) စာမ်က္ႏွာ (၁) အမႈမွာ ကြယ္လြန္သူႏွင့္အတူေနထုိင္သူ အစ္မကတစ္ဖက္၊ ဖခင္ကတစ္ဖက္ အေမြလုရာ အစ္မျဖစ္သူက ရရွိသည္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္္ေဆြရဲ႕ ကိစၥမွာ ညီမျဖစ္သူက ကြယ္လြန္သူ အစ္ကိုလူပ်ိဳရဲ႕ အေမြကို ဆက္ခံခြင့္ ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။’’

“ဒါဆိုရင္ ညီမနဲ႕ပဲ အေရာင္းဝယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ရမွာေပါ့’’

“ညီမျဖစ္သူက အေမြဆက္ခံ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး မိတ္ေဆြတို႔နဲ႔ အေရာင္းအဝယ္မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုထူးျခားေနတာက အမည္ေပါက္က သက္ရွိထင္ရွားရွိတဲ့ မိခင္အမည္ေပါက္ေနေတာ့ မိခင္နဲ႔ တုိက္ရိုက္ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိ္င္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိတာမို႕ ႏွစ္ဖက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုပါတယ္”’

ဟုအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးလိုက္ပါတယ္။

ထီယု (ဥပေဒ အတုိင္ပင္ခံ)

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing